تملک یکباب منزل مسکونی دارای اعیانات قبل از سال ۱۳۶۵

مشترک خبرنامه شورا شوید

نامه شماره ۱/۱۶/۶۳۱ مورخ ۹۹/۳/۲۹ منضم به توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۵۸ مورخ ۹۹/۳/۲۵ فی ما بین شهرداری و آقای ابراهیم توان توتازهی دائر بر تملک یکباب منزل مسکونی دارای اعیانات قبل از سال ۱۳۶۵ مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی املاک برای اجرای برنامه ای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ایران مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری ها مصوب۷۰/۸/۲۸ و با عنایت به جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تامین شهرستان زاهدان در کمیته مشورتی مساجد توافقنامه فی مابین به تصویب رسید.