توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۸ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و آقای عبدالرزاق شافعیان

مشترک خبرنامه شورا شوید

نامه شماره ۳۳۲۲-۸-۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱ منضم به توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۸ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و آقای عبدالرزاق شافعیان مالک پلاک ثبتی ۲۲۲۷۸ مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ایران  و مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری ها مصوب ۷۰/۸/۲۸ توافقنامه فی مابین به تصویب رسید.