تملک عرصه و اعیان پلاک ۳۵۴۱۴

مشترک خبرنامه شورا شوید

نامه شماره ۱/۶/۱/۵۰ مورخ۹۹/۲/۳۱ منضم به توافقنامه شماره ۱/۶/۱/۴۹ مورخ ۹۹/۲/۳۱ فی مابین شهرداری و سرکار خانم آمنه بدیع حاتمی مالک پلاک ثبتی به شماره ۳۵۴۱۴ دائر بر تملک عرصه و اعیان پلاک مزبور جهت احداث مسجد توحیدیه واقع در بلوار رسالت مطرح با جواز حاصله از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ایران و مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی توافقنامه فی مابین به تصویب رسید.