بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شورای شهر طی سه دوره تاریخی (مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی)

نژادخلیلی، مهدی.

مشترک خبرنامه شورا شوید
 1. شماره راهنما:‭۱۰۵۴۱
 2. پدیدآور:نژادخلیلی، مهدی.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات شورای شهر طی سه دوره تاریخی (مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی) / تهیه و تدوین مهدی نژادخلیلی ناظران علمی ابوذر گوهری مقدم، محمدرضا شمسا.
 4. نشر:تهران : مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، ۱۳۸۹.
 5. توصیف ظاهری:۱۰۲ص. : نمودار
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. کلید واژه:
  1. شوراهای شهر.
  2. دوره پهلوی.
  3. وظایف و اختیارات.
  4. دوره مشروطه.
  5. ایران.
 8. فهرست مندرجات:
  1. وظایف و اختیارات انجمن بلدیه در دوره مشروطیت
  2. مدیریت مالی بلدیه
  3. مداقه در عمل بودجه بلدیه
  4. وضع و تعیین مقدار عوارض
  5. تحصیل و خرید و فروش اموال غیرمنقول
  6. ۳. تحصیل و خرید و فروش اموال غیرمنقول
  7. وظایف و اختیارات انجمن شهر در دوره پهلوی
  8. وظایف و اختیارات انجمن بلدیه در قانون ۱۳۰۹ و نظامنامه آن
  9. تحول وظایف و اختیارات شورای شهر در قوانین جمهوری اسلامی
  10. اختیارات شورای شهر قبل از تدوین قانون اساسی