انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر زاهدان

مشترک خبرنامه شورا شوید

با رای اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان ؛
*عبدالجلیل شهنوازی برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد*

در یکصد و شصت و هفتمین نشست شورای اسلامی شهر زاهدان هیات رئیسه سال چهارم این شورا در دوره پنجم انتخاب شدند.

در این نشست عبدالجلیل شهنوازی با رای اعضاء به عنوان رئیس و همچنین منصور پروین به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شدند.

در ادامه این نشست و انتخاب هیات رئیسه آقای عبدالحمید الهامی فر به عنوان خزانه دار و عارف نوتی زهی به عنوان دبیر این شورا انتخاب شدند.