نشست کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا با موضوع بررسی پروژه های عمرانی شهرداری زاهدان

مشترک خبرنامه شورا شوید

♦️کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر با موضوع بررسی پروژه های عمرانی شهرداری با توجه به وصول تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری در محل تالار شورا برگزار شد.
♦️نخستین نشست کمیسیون پیرامون بررسی پروژه های عمرانی در تفریغ بودجه موصوف که با حضور رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورا و دیگر اعضای کمیسیون، شهردار زاهدان، رئیس حوزه شهردار، معاون امور زیر بنایی و عمرانی و همچنین مدیر برنامه و بودجه و تنی چند از مدیران شهرداری برگزار شد به بررسی پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرداری پرداخته شد.
♦️در پایان مقرر گردید در نشست آتی کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر پروژه های عمرانی مناطق پنجگانه شهرداری زاهدان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.