بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از خیابان ۲۴ متری سرباز

مشترک خبرنامه شورا شوید

❇️با توجه به درخواست های مردمی و اصل نظارت در شوراها؛ جهت حل مسایل و مشکلات مردمی حین اجرای پروژه های شهرداری، بازدیدی توسط رئیس شورا؛ مهندس عبدالجلیل شهنوازی و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر، به همراه جمعی از مدیران و مسولین ذیربط شهرداری از محل انجام پروژه عمرانی شهرداری زاهدان صورت گرفت که پس از استماع مسائل و مشکلات شهروندان و توضیحات فنی پروژه توسط معاون خدمات شهری و مسئولین منطقه سه شهرداری، نسبت به اجرای پروژه با توجه به رعایت اصول فنی و همچنین توجیه و جلب مشارکت شهروندان نیز تاکید شد.
▪️گفتنی میباشد موضوع مطروحه، به علت وجود حجم زیاد آب در مسیر بلوار طباطبایی و هدایت آب باران، پروژه احداث کانال عرضی از پارک بسیج و گذر از محل مسیل قدیمی یا سرباز ۱۶(رجایی۴۱) بوده است.
▪️ جمعبندی بازدید مورد نظر جهت ارزیابی در کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار می گیرد.شایان ذکر است رئیس کمیسیون عمران شورا؛ مهندس رسول بیجار و مهندس پرویز بهادرزهی؛ از اعضای شورا نیز در این بازدید حضور داشتند.
▪️ در پایان بازدید جهت رفاه حال شهروندان محله برنامه زمانبندی اجرای پروژه حفر کانال هدایت آبهای سطحی، روکش آسفالت، نخاله برداری و درختکاری توسط حوزه های مختلف شهرداری ارائه شد.

«روابط عمومی شورای اسلامی شهر زاهدان»