مرور رده

مصوبات

اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی

نامه شماره 20982-8-1397 مورخ 1397/12/20 منضم به اصلاح بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی مطرح به استناد ردیف 12 ماده 80 قانون اصلاحی شوراها تنقیحی 1396/04/20 به تصویب رسید.
ادامه مطلب ...

استقرار نظامی یکپارچه جهت شناسایی و ارزیابی سرمایه­گذار

نامه شماره 6968-8-1397 مورخ 1397/08/14 شهرداری مطرح با عنایت به دلایل و توجیهات نامه فوق و پیرو بند 2 از بند 3 مصوبات جلسه شماره 86 مورخ 1397/08/06 به شهرداری زاهدان اجازه داده میشود در راستای شفاف­سازی، جلوگیری از اتلاف وقت استقرار نظامی
ادامه مطلب ...

اعتراضیه فرمانداری (جلسه شماره ۸۵)

اعتراضیه شماره 8495 صادره 1397 مورخ 1397/08/19 درخصوص صورتجلسه شماره 85 مورخ 1397/07/29 مطرح پس از بحث بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. بند1=با توجه به نامه شماره 7098-8-1397 مورخ 1397/08/21 شهرداری موارد مدنظر در تبصره ماده 3
ادامه مطلب ...

واگذاری امور خدمات شهری در سطح ناحیه یک منطقه چهار که شرکت خدماتی سخت کوشان سبز کویر

نامه شماره 12860-8-1397 مورخ 1397/08/07 منضم به صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ 1397/07/30 مربوط به پروژه واگذاری امور خدمات شهری در سطح ناحیه یک منطقه چهار که شرکت خدماتی سخت کوشان سبز کویر به عنوان برنده مناقصه تعیین گردیده است مطرح
ادامه مطلب ...

واگذاری امورات سدمعبر منطقه یک شهر زاهدان که شرکت مهرگان صبای تفتان

نامه شماره 13063-8-1397 مورخ 1397/08/10 منضم به صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ 1397/07/28 مربوط به پروژه واگذاری امورات سدمعبر منطقه یک شهر زاهدان که شرکت مهرگان صبای تفتان به عنوان برنده اول مناقصه تعیین گردیده است مطرح به استناد ماده 18
ادامه مطلب ...