بهاء خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان آرمستان­ها

69
اشتراک در خبرنامه شورا

بهاء خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۸ سازمان آرمستان­ها برابر جدول پیوست مطرح به استناد ردیف ۲۶ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها تنقیحی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ به تصویب رسید.  

نظرات بسته شده است.