آرشیو ماهانه

دی ۱۳۹۸

اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی

نامه شماره 20982-8-1397 مورخ 1397/12/20 منضم به اصلاح بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی مطرح به استناد ردیف 12 ماده 80 قانون اصلاحی شوراها تنقیحی 1396/04/20 به تصویب رسید.

استقرار نظامی یکپارچه جهت شناسایی و ارزیابی سرمایه­گذار

نامه شماره 6968-8-1397 مورخ 1397/08/14 شهرداری مطرح با عنایت به دلایل و توجیهات نامه فوق و پیرو بند 2 از بند 3 مصوبات جلسه شماره 86 مورخ 1397/08/06 به شهرداری زاهدان اجازه داده میشود در راستای شفاف­سازی، جلوگیری از اتلاف وقت استقرار نظامی

اعتراضیه فرمانداری (جلسه شماره ۸۵)

اعتراضیه شماره 8495 صادره 1397 مورخ 1397/08/19 درخصوص صورتجلسه شماره 85 مورخ 1397/07/29 مطرح پس از بحث بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. بند1=با توجه به نامه شماره 7098-8-1397 مورخ 1397/08/21 شهرداری موارد مدنظر در تبصره ماده 3